Algemene voorwaarden
1. Iedere overeenkomst met eenmanszaak Geens Philippe,BE0880.894.513, wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden. Enkel de bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden. De voorwaarden worden geacht onherroepelijk gekend en aanvaard te zijn bij ondertekening van de offerte waarbij huidige voorwaarden worden meegedeeld. Voor wat in deze algemene voorwaarden niet voorzien is, is het Belgisch recht van toepassing. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten.

2. Een prijsofferte is slechts één maand geldig.

3. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
4. Onze prijzen, zoals opgegeven in de offertes, hetzij als eenheidsprijzen hetzij als forfaitaire prijzen werden vastgelegd op basis van de tarieven geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder schriftelijk akkoord van de klant indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van facturatie minstens met 5% zijn gestegen.

5. De totaalprijs vermeld op de offerte kan afwijken van de totaalprijs vermeld op de factuur afhankelijk van meerwerken.

6. Zijn niet inbegrepen in de prijs, de herstellingen en reparaties van fouten en schade veroorzaakt door derden of de opdrachtgever.
7. Er kan een voorschot worden betaald door de opdrachtgever van 1/3de bij aanvang van de werken. De definitieve afrekening gebeurt dan op het einde van de werken.
8. Alle opmerkingen op levering van goederen, diensten of prestaties moeten om geldig te zijn uiterlijk binnen acht dagen na uitvoering van de werken per aangetekend schrijven overgemaakt worden, met reden van betwisting. Bij gebreke hieraan worden de werken geacht aanvaard te zijn, alsook de onderliggende levering van goederen of diensten.
9. Een eis tot schadevergoeding is niet gegrond indien de voorgehouden wanprestatie of tekortkoming een gevolg is van overmacht of vreemde oorzaak.
10. Alle opmerkingen op facturen moeten om geldig te zijn uiterlijk binnen acht dagen na verzenden van de factuur per aangetekend schrijven overgemaakt worden, met reden van betwisting. Bij gebreke hieraan worden de facturen geacht aanvaard te zijn, alsook de onderliggende levering van goederen of diensten.
10. Alle betalingen moeten gebeuren binnen de vijf dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
11. Elke niet tijdig betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10% per jaar, alsook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het laattijdig betaalde bedrag met een minimum van 100,00 EUR. Deze bedragen kunnen voor zover nodig worden verhoogd met alle kosten van een mogelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of procedure.
12. De uitvoeringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en verbinden ons niet. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding kan een vertraging in de uitvoering in geen geval recht geven op verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch het toekennen van een schadevergoeding, voor zover deze vertraging binnen een redelijke termijn blijft.
13. Een eventueel uitdrukkelijk voorziene uitvoeringstermijn wordt geschorst of verlengd in geval van vorst, regen, slecht weer, bevoorradingsmoeilijkheden en alle gevallen van overmacht. De opdrachtgever ziet af van elke vordering tot schadevergoeding voor vertraging in de uitvoering van de werken, behalve wanneer partijen hier uitdrukkelijk van hebben afgeweken bij geschrift. In dit geval begint het recht op schadevergoeding nooit vroeger te lopen dan vanaf acht dagen na ingebrekestelling per aangetekend schrijven dat zonder gevolg is gebleven.
14. Indien de toestand van de werf het niet toelaat om op de voorziene begindatum de werkzaamheden aan te vatten, zullen de verloren werkuren en verplaatsingskosten aangerekend worden. Hetzelfde geldt wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgevoerd ingevolge hinder van andere aannemingen of de toestand van de werf. In dit geval zal een eventueel expliciet overeengekomen uitvoeringstermijn vervallen en geen toepassing meer vinden.
15. Wanneer een wijziging in de planning door de opdrachtgever tot gevolg heeft dat de uitvoering van geplande werken voor derden door eenmanszaak Geens Philippe in het gedrang komt, behouden de geplande werken voorrang op de huidige werken. Een eventueel expliciet overeengekomen uitvoeringstermijn zal alsdan vervallen.
16. In geval van annulering van de werken door de opdrachtgever (conform artikel 1794 B.W.) zal een schadevergoeding ten bedrage van 30% van de aannemingssom verschuldigd zijn indien de werken nog niet zijn aangevat. Na aanvang van de werken kan niet meer rechtsgeldig geannuleerd worden. In geval van verbreking na aanvang van de werken zal steeds 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.
17. Elke wijziging in de toestand van de opdrachtgever zoals overlijden, onvermogen, ontbinding, vereffening, gerechtelijk akkoord of faillissement laat eenmanszaak Geens Philippe toe waarborgen te eisen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden..
18. Eenmanszaak Geens Philippe verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgevers voor klanten- en orderbeheer (o.m. klantenadministratie, facturatie, opvolgen van werken). De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens is gegrond op de noodzakelijk ervan voor de uitvoering van de overeenkomst conform artikel 6.1, b) van de Algemene Gegevens Verordening.
19. De persoonsgegevens zullen enkel gedeeld worden met derden indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden.
20. De persoonsgegevens van opdrachtgevers zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder meer op vlak van boekhouding). 25. De opdrachtgever heeft het recht om te allen tijde inzage te vragen in zijn persoonsgegevens en deze desgevallend te verbeteren, te verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken. De opdrachtgever heeft eveneens het recht om een kopie te bekomen van zijn persoonsgegevens.
21. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing